Amasya Belediyesi İhale İlanları

 

 

İLAN

 

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MADDE 1- İŞİN TANIMI VE İHALE ŞEKLİ:Belediye Meclisimizin 07.09.2018 tarih ve 49 sayılı kararına istinaden, Yeşilırmak nehrinin ;Başlangıç noktası Lastik Bent Şişirme Alanında ki iskele olmak üzere İstasyon Köprüye  kadar ki güzergah kısmında Turizm amaçlı Kayık Gondol,Saltanat Kayığı vb. araçlar ile Gezi Turları yapılabilmesi için Güzergah intifa hakkının    10 (on) yıllığına kiraya verilmesi işi   2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince açık artırma usulü ile ihalesi yapılarak kiraya verilecektir. 


MADDE 2- İştirakçiler İhaleye Katılım dosyalarını en geç 02/10/2018 tarihinde saat 12:00 a kadar İhale Servisine teslim edeceklerdir.Belirtilen saate kadar dosya teslim etmeyenler yapılacak olan ihaleye katılamayacaklardır.

İhale 02/10/2018 Tarihinde saat 14:30 da  Merkez  Belediye Hizmet Binasında,Encümen toplantı odasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.Komisyonun  ihaleyi iptal kararına itiraz edilemez.


MADDE 3-İhaleye katılmak isteyen istekliler de  aşağıdaki şartlar aranır.

A-ikametgah belgesi

B-Tebligat adresi

C-Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi

-Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre varsa Ticaret odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Siciline   kayıtlı olduğunu gösterir belge (2018 yılı)

-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sürgüleri 

-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

D-Noter tasdikli imza sirküleri verilmesi

E-istekliler adına vekaleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekalet edeceklerin noter tasdikli imza sirküleri vermesi

F-Diğer belgeler 

-Geçici Teminat (Nakit veya Mektup)

-Amasya Belediyesinden alınacak BORCU YOKTUR belgesi.(su ve emlak..vs) 


MADDE 4-2886 sayılı kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerinde ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak ,sözleşme yapmışsa sözleşme fesh edilerek varsa kesin teminatı gelir kaydolur.


MADDE 5- İhale konusu İşe ait aylık ve 10 yıllık tahmini kira bedelleri.%3 geçici teminatları ve ihale saatleri aşağıda görüldüğü üzere tespit edilmiştir.

KİRAYA VERİLECEK  AYLIK KİRA TAH.  10 YILLIK KİRA    %3 GEÇ.TEM. İHALE 

TAŞINMAZIN CİNSİ      BED.                           TAH.BED.                       TUTARI    SAATİ

Yeşilırmak üzeri         5.000.00 TL +KDV   600.000.00 TL+KDV     18.000.00 TL    14:30

Kayık Gondol vb araçlar

İle Gezi Turları işi


MADDE 7- İhaleye ait İdari Şartname ve Teknik Şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak İhale Servisimizden görülüp, temin edilebilir.


 

 

 

İL A N

 

3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden imar planı değişiklikleri yapılmış olup;

 

Belediye Meclisi’nin 14.09.2018 tarih ve 45/a (NİP-34624, UİP-34625) sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlan Panosuna asılmıştır.

 

İlgililer 1 aylık ilanı Belediye İlan Tahtasından Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bilgi alabilirler ve itirazda bulunabilirler.

 

3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden duyurulur.

 

 

 

 

 

 

   

BASIM, TANITIM VE DUYURU HİZMETİ ALINACAKTIR

 

AMASYA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

17 KALEM TANITIM MATERYALLERİ BASKI MALZEMELERİ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/460003

 

1-İdarenin

 

a) Adresi

:

M.K.P. Caddesi Şehit Özcan Sokak Belediye Hizmet Binası No:15/A MERKEZ AMASYA AMASYA MERKEZ/AMASYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3582188000 - 3582184980

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@amasya.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 


2-İhale konusu hizmetin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

17 KALEM TANITIM MATERYALLERİ BASKI MALZEMELERİ HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

AMASYA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 365(üç yüz altmış beş) gündür

 


3- İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:

Amasya Belediyesi Hizmet Binası 1.KAT

b) Tarihi ve saati

:

05.10.2018 - 14:00


İhale Şartnamesini İndirmek İçin Tıklayınız


                                                                     İ   L   A   N

 

                                       AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

1Mülkiyeti Belediyemize ait Amasya merkez Helvacı , İhsaniye, Şehirüstü,Gökmedrese ,Kirazlıdere  mahallelerinde Belediyemiz adına kayıtlı aşağıda mahalle, ada, parsel, m2’si, cinsi/niteliği  ve imar durumları belirtilen gayrimenkuller ile  Amasya merkez 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun  45.maddesi uyarınca açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.


İlan Detayı İçin Tıklayınızİ       L    A     N

 

3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden imar planı değişiklikleri yapılmış olup;

 

Belediye Meclisi’nin 05.010.2018 tarih ve 53/a (UİP-1371,128), 53/b (UİP-1371,129, NİP-1368,75), 53/d (UİP-1371,130, NİP-1368,76), 53/e (UİP-1371,131, NİP-1368,77)  sayılı kararları ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri  İlan Panosuna asılmıştır.


İlgililer 1 aylık ilanı Belediye İlan Tahtasından Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bilgi alabilirler ve itirazda bulunabilirler.

 

3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden duyurulur.


 

İLAN

 

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Madde 1- İdaremizce “Amasya Belediyesi Akdağ İsale Hattı Yenileme ve Microhes Yapımı ve 25 Yıl Süreyle İşletilme İşi“, 2886 sayılı D.İ.K.nun 51/g  maddesi gereğince Pazalık Usulü ile  ihaleye çıkartılmıştır.

 

Madde 2- İhalenin Yapılacağı Adres          :  Amasya Belediyesi Hizmet binası Meclis Toplantı Salonunda, Amasya Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.İdare ihaleyi yapıp yapmamakta,gerekçesini kararda belirtmek üzere yaptığı ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

 

En Son Teklif ve Doküman Teslim Tarihi ve Yeri: 06/11/2018 saat:12.00 ye kadar Mali Hiz.Müd.İhale ve Satınalma Servisine teslim edilecektir.(Bu tarih ve saatten sonra İhale Dökümanı teslim alınmayacaktır.)

 

İhale Tarihi               : 06/11/2018  Salı  günü

 

İhale Saati                 : 14:30


İhale Şartnamesini İndirmek İçin Tıklayınız

 

 

                                                                        İ       L    A     N

 

3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden imar planı değişiklikleri yapılmış olup;

 

Belediye Meclisi’nin 02.11.2018 tarih ve 57/a (UİP-1371,132, NİP-1368,78) sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlan Panosuna asılmıştır.

 

İlgililer 1 aylık ilanı Belediye İlan Tahtasından Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bilgi alabilirler ve itirazda bulunabilirler.

 

3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden duyurulur.

Oluşturulma Tarihi : 07.08.2015